Toyota

Melabat bin gu at ba fishing en mela bin luk bigismob bafalou.

We went out fishing and we saw a lot of buffalo on the way.

Cat. no: 119-22

$720