Bush Daga

Wen Ai bin lil gel, Ai bin lagi gu gu bla gajimbat bush daga laik, jupbi ngurrudin, blanggaga. difrikaind flauwa ba difrint daga.

60 × 60 cm | Acrylic on Canvas | Cat. no: 454-23

$400